OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku

 

Obchodní společnost BOMTON BEAUTY s.r.o., IČO: 028 40 766, sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224463 (dále jen „prodávající“) vydává tímto v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).

 

I. Účel VOP

 

1) Účelem těchto VOP je upravit práva a povinnosti mezi prodávajícím a jednotlivými kupujícími při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem koupě je zboží nabízené prodávajícím v rámci internetového obchodu provozovaného na internetových stránkách https://bomtonbeauty.cz.

 

2) Ustanovení těchto VOP se vztahuje na kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím jako podnikatelem a kupujícími jako spotřebiteli. Pro případ kupních smluv uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícími, kteří nejsou spotřebiteli:

 
a) budou aplikována pouze následující ustanovení těchto VOP: čl. I. VOP, čl. II. odst. 1) a 2) VOP, čl. III. VOP, čl. IV. VOP, čl. V. až čl. IX. VOP, čl. X. odst. 2) až 5) VOP, čl. XIV. odst. 2) až 5) VOP;
 
b) platí, že ustanovení těchto VOP, v rozsahu, v jakém se použijí, jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Kopii těchto VOP obdrží kupující jako přílohu akceptace obsahu objednávky kupujícího prodávajícím;
 
c) platí, že ustanovení tohoto odstavce odlišné od VOP a písemné ujednání mezi smluvními stranami odlišné od VOP má před těmito VOP přednost;
 
d) platí, že v případě rozhodování sporů vznikajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícími, kteří jsou podnikateli, a s kupní smlouvou souvisejících bude místně příslušným soudem prvního stupně Obvodní soud pro Prahu 2, je-li dána věcná příslušnost okresního soudu, a Městský soud v Praze, je-li dána věcná příslušnost krajského soudu;
 
e) budou v ostatních záležitostech aplikovány obecné právní předpisy, zejména ObčZ.

 

3) Pro vyloučení pochybností platí, že každá osoba identifikující se vůči prodávajícímu svým IČO se považuje za podnikatele ve smyslu § 420 ObčZ.

 

II. Informace o prodávajícím

 

1) Základní údaje o prodávajícím:

  1. obchodní firma:                                                          BOMTON BEAUTY s.r.o.
  2. IČO:                                                                           028 40 766
  3. DIČ:                                                                           CZ02840766
  4. sídlo:                                                                          Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
  5. rejstříkový soud:                                                         Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224463
  6. číslo bankovního účtu:                                               123-7285010297/0100
  7. adresa pro doručování elektronické pošty:                  info@bomtonbeauty.cz

 

2) Kontaktní údaje jako poštovní adresa pro doručování, e-mail a telefonní čísla jsou dále uvedeny na internetových stránkách https://bomtonbeauty.cz/ v záložce „Kontakty“.

 

3) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1), písm. e) ObčZ.

 

III. Použité pojmy

 

Pro účely těchto VOP platí, že:

 
a) spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tzn. pro případ těchto VOP s prodávajícím, nebo s ním jinak jedná. Pro vyloučení pochybností platí, že každá osoba identifikující se vůči prodávajícímu svým IČO se považuje za podnikatele ve smyslu § 420 ObčZ;
b) smluvními stranami jsou prodávající a kupující;
c) prostředkem komunikace na dálku je takový prostředek, který umožní uzavřít kupní smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran;
d) internetovým obchodem prodávajícího je místo provozované na internetových stránkách https://bomtonbeauty.cz, které umožňuje uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami;
e) zbožím jsou produkty nabízené prodávajícím v rámci internetového obchodu, které jsou předmětem koupě;
f) kupní smlouvou je smluvní vztah mezi smluvními stranami, ze kterého vznikne prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu jím poptané zboží a kupujícímu povinnost toto zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.
 

IV. Kupní smlouva

 

1) Kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána prostředkem komunikace na dálku, kterým je internetový obchod prodávajícího.

 

2) Kupní smlouva je uzavírána tak, že kupující v rámci internetového obchodu prodávajícího vybere zboží a jím vybrané zboží vloží do košíku, resp. nákupního košíku a podle jednotlivých kroků krok 1 až krok 11, uvedených na internetových stránkách https://bomtonbeauty.cz v rámci objednávkového formuláře zadá požadované údaje a zboží závazně objedná.

 

Krok 1: Vyberte produkt, který si chcete zakoupit

Krok 2: Vybraný výrobek pomocí tlačítka „Přidat do košíku“ vložte do košíku

Krok 3: V Nákupním košíku najdete všechny Vámi vybrané produkty

Krok 4: Zadejte kód Slevového či dárkového poukazu, pokud jej máte k dispozici.

Krok 5: Zvolte způsob dopravy zboží (způsob doručení)

Krok 6: Zvolte způsob platby za zboží (výběr způsobu úhrady)

Krok 7: Zadejte údaje o kupujícím

Krok 8: Zadejte fakturační adresu, případně adresu dodací, případně nakupujete-li jako podnikatel uveďte své podnikatelské údaje (firma, IČO, DIČ)

Krok 9: Překontrolujte, zda jste ve své objednávce na nic nezapomněli

Krok 10: Vyslovte souhlas s těmito VOP a vezměte na vědomí zpracování osobních údajů zaškrtnutím políčka v objednávkovém formuláři

Krok 11: Dokončete objednávku kliknutím na pole „Vytvořit objednávku“.

 

Objednáním zboží potvrzuje kupující, že se seznámil s těmito VOP, že je jimi vázán, a že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy užitím prostředku komunikace na dálku. Učiněná objednávka musí být akceptována prodávajícím. Akceptace prodávajícího nabývá účinnosti a kupní smlouva je uzavřena a účinná okamžikem, kdy jeho akceptace obsahu objednávky dojde kupujícímu. Akceptací obsahu objednávky prodávajícím může být prodávajícím provedeno v listinné podobě, telefonicky, e-mailem, předáním zboží kupujícímu, nebo jiným prokazatelným způsobem.

 

3) Objednávka kupujícího podle odst. 2) je považována za platnou, obsahuje-li veškeré předepsané údaje tak, jak jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.

 

4) Prodávající si vyhrazuje, že v jím určených případech může podmínit uzavření kupní smlouvy složením zálohy na úhradu kupní ceny kupujícím, a to ve lhůtě stanovené prodávajícím. Nedojde-li k úhradě zálohy řádně a včas, je prodávající oprávněn odmítnout učiněnou objednávku a byla-li již uzavřena kupní smlouva, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Takto může být postupováno zejména v případech většího objemu objednaného zboží nebo u dražšího zboží.

 

5) Prodávající je oprávněn vyžádat si od kupujícího potvrzení pravosti a pravdivosti údajů uvedených na jeho objednávce, tzn. autorizaci objednávky kupujícího, na základě které budou ověřeny údaje v objednávce, a to zejména formou písemné listovní zásilky, telefonicky nebo e-mailem. Nebude-li kupující reagovat na žádost prodávajícího o autorizaci objednávky do deseti (10) pracovních dnů ode dne učinění žádosti prodávajícího o autorizaci objednávky, nebo odmítne-li kupující objednávku autorizovat, tzn. potvrdit pravost a pravdivost všech údajů na ní, je prodávající oprávněn odmítnout učiněnou objednávku a byla-li již uzavřena kupní smlouva, je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Takto může být postupováno zejména v případech většího objemu objednaného zboží nebo u dražšího zboží.

 

6) Kupující je oprávněn jednostranně zrušit svou objednávku do dvacetičtyř (24) hodin od okamžiku, kdy tuto svou objednávku vůči prodávajícímu učinil. Zrušení objednávky provede kupující tak, že oznámení o zrušení objednávky ve lhůtě uvedené v předchozí větě odešle na elektronickou adresu prodávajícího uvedenou v čl. II. odst. 1) těchto VOP.

 

7) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na připojení k síti INTERNET), si hradí kupující sám. Prodávající neúčtuje kupujícímu náklady na prostředky komunikace na dálku.

 

8) Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Kopii těchto VOP obdrží kupující jako přílohu akceptace obsahu objednávky kupujícího prodávajícím. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanovením těchto VOP. Smluvní strany výslovně vylučují, aby se na úpravu jejich práv a povinností užily obchodní podmínky kupujícího.

 

9) Kupní smlouva bude po svém uzavření uložena u prodávajícího a je přístupná kupujícímu k jeho žádosti zaslané prodávajícímu na elektronickou adresu prodávajícího, která je uvedena v čl. II. odst. 1) těchto VOP, a to nejdéle po dobu čtyř (4) let ode dne účinnosti kupní smlouvy.

 

10) Kupující má možnost před odesláním objednávky zkontrolovat již vložená data, a pro případ, že bude třeba z jeho strany objednávku upravit, má možnost měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil až do okamžiku, kdy objednávku ukončil a závazně objednal.

 

11) V případě objednání některého zboží v rámci internetového obchodu prodávajícího může být kupujícímu nabídnuto prodávajícím poskytnutí dárku k objednanému zboží, a to zcela zdarma. Kupující má možnost v rámci objednávky zboží s poskytnutím dárku ke zboží vyslovit souhlas, v takovém případě mu bude dárek poskytnut spolu se zbožím. Neudělí-li kupující souhlas podle předchozí věty, dárek mu nebude poskytnut. Je-li kupujícímu společně se zbožím poskytnut dárek, není kupující oprávněn ve vztahu k takovému dárku uplatňovat práva kupujícího podle těchto VOP, a ve vztahu k takovému dárku se právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím posuzuje podle obecně závazných právních předpisů, zejména podle ustanovení ObčZ o darování; to neplatí, je-li v těchto VOP ve vztahu k dárku výslovně uvedeno jinak.

 

12) V případě technické závady na internetovém obchodu prodávajícího je prodávající oprávněn odmítnout učiněnou objednávku a byla-li již uzavřena kupní smlouva, je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

 

13) Kupující bere na vědomí, že prodávající není zejména povinen uzavřít kupní smlouvu s osobami, které v minulosti podstatným způsobem porušily kupní smlouvu.

 

V. Zboží

 

1) Předmětem koupě podle kupní smlouvy je zboží uvedené v závazné objednávce kupujícího učiněné podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP.

 

2) Popis zboží je uveden v rámci internetového obchodu. Rozměry, váha a ostatní údaje uvedené v internetovém obchodu vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku bez předchozího upozornění. Všechny informace jsou uváděny podle aktuálních dostupných údajů od výrobce nebo jednotlivých dodavatelů zboží.

 

3) Kupující je oprávněn před učiněním závazné objednávky zboží podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP formou e-mailové zprávy dotázat prodávajícího na jednotlivé údaje vztahující se ke zboží.

 

4) Kupující bere na vědomí, že obrázky u zboží mají pouze orientačně informativní charakter a nemusí odpovídat skutečnému stavu. Shodné platí u případných dárků podle čl. IV. odst. 11) těchto VOP.

 

5) Prodávající má právo v případě zlevněného (akčního) zboží omezit počet kusů prodávaných jednomu kupujícímu v určitém období. O této skutečnosti musí být kupující informováni již v popisu zboží v rámci internetového obchodu prodávajícího, tedy ještě před objednáním zboží.

 

VI. Kupní cena

 

1) Kupní cena zboží je uvedena pro každé zboží v rámci internetového obchodu prodávajícího. Kupní cena je členěna na kupní cenu bez DPH a kupní cenu včetně DPH. Kupující je povinen uhradit kupní cenu včetně DPH a další platby podle odst. 3).

 

2) Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu platnou v okamžiku účinnosti kupní smlouvy. Do okamžiku účinnosti kupní smlouvy je prodávající oprávněn kdykoli a bez udání důvodu měnit kupní ceny uvedené pro jednotlivé položky zboží v internetovém obchodu prodávajícího.

 

3) Ke kupní ceně včetně DPH budou kupujícímu dále doúčtovány náklady na dopravu (náklady na dodání) do místa určeného kupujícím, a to podle platných ceníků, které jsou dostupné v internetovém obchodě.

 

4) Daňový doklad (faktura) prodávajícího vystavený na základě kupní smlouvy slouží současně jako dodací list.

 

5) Nebude-li prodávajícím stanoveno jinak, je podmínkou dodání zboží kupujícímu plné uhrazení kupní ceny. Nebude-li kupní cena kupujícím řádně uhrazena před dodáním zboží, kupní smlouva pozbývá své účinnosti a zboží nebude kupujícímu dodáno. Ustanovením předchozí věty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, která mu neuhrazením kupní ceny kupujícím vznikla.

 

6) Je-li na zboží poskytována jakákoli sleva, nelze tuto slevu sčítat s jinými slevami nebo výhodami.

 

VII. Způsob úhrady kupní ceny

 

1) Kupní cenu zboží lze uhradit takto:

 
a) v hotovosti / kartou při převzetí zboží na výdejním místě prodávajícího nebo na výdejním místě partnera prodávajícího;
 
b) na dobírku, tj. v okamžiku dodání zboží přepravcem v hotovosti / kartou;
 
c) bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány;
 
d) bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.

2) Splatnost a okamžik úhrady kupní ceny závisí na způsobu zvolené úhrady kupní ceny, a to takto:

 
a) v případě převzetí zboží na výdejním místě prodávajícího nebo na výdejním místě partnera prodávajícího je kupní cena splatná v okamžiku, kdy prodávající nebo partner prodávajícího umožní kupujícímu převzetí zboží na výdejním místě a je uhrazena okamžikem, kdy kupující kupní cenu uhradí;
 
b) v případě dobírky, tj. úhrady kupní ceny při osobním převzetí zboží kupujícím od osoby, která byla oprávněna k doručení zboží pro kupujícího, je kupní cena splatná v hotovosti / kartou v okamžiku dodání zboží k rukám osoby, která byla oprávněna k doručení zboží pro kupujícího a je uhrazena v případě platby v hotovosti předáním kupní ceny osobě, která byla oprávněna k doručení zboží pro kupujícího, a v případě platby kartou v okamžiku připsání příslušné částky na účet prodávajícího;
 
c) v případě úhrady kupní ceny prostřednictvím platební brány je kupující přesměrován na internetové bankovnictví své banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá platební brána informaci o provedení platby prodávajícímu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. V případě, že nebude platba připsána na bankovní účet prodávajícího do 7 pracovních dnů od realizace transakce, bude způsob úhrady kupní ceny automaticky změněn na dobírku (v případě dodání přepravci) či na platbu při převzetí (v případě osobního odběru);
 
d) v případě bezhotovostního převodu na bankovní účet prodávajícího je kupní cena splatná do pěti (5) pracovních dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy a je uhrazena připsáním kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.


3) V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny a/nebo jakékoli její části je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části při platbě způsobem podle odst. 2), písm. d) (bezhotovostní převod na účet) se prvním dnem prodlení kupujícího považuje kupní smlouva za zrušenou.

 

4) Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.  

 

VIII. Výhrada vlastnictví

 

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po plném zaplacení kupní ceny.

 

IX. Dodání zboží

 

1) Zboží bude kupujícímu dodáno způsobem:

 
a) odesláním zboží prostřednictvím přepravce do místa určeného kupujícím, kterým je místo uvedené v závazné objednávce kupujícího podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP; nebo
 
b) osobním převzetím zboží kupujícím na výdejním místě prodávajícího nebo na výdejním místě partnera prodávajícího.

 

2) Kupující je oprávněn z nabídky v rámci internetového obchodu prodávajícího zvolit způsob dodání zboží a přepravce, který dodání zboží provede. Volbou přepravce souhlasí kupující s cenou za přepravu včetně DPH tak, jak je uvedena v rámci internetového obchodu prodávajícího. Aktuální ceník dopravy a možnosti dodání zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě prodávajícího v záložce „Způsoby doručení“. Zboží je dodáváno pouze po České republice a po Slovenské republice.

 

3) Náklady spojené s dodáním a převzetím zboží nese, nebude-li prodávajícím stanoveno jinak, kupující.

 

4) Prodávající splnil svou povinnost dodat zboží jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího.

 

5) Kupující je povinen v případě odeslání zboží prostřednictvím přepravce převzít zboží v místě, které ve své závazné objednávce podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP určil. Kupující je povinen poskytnout dopravci a prodávajícímu veškerou součinnost k tomu, aby mu bylo možné zboží dopravit a předat. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky po dobu přepravy, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného doručovacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků. Neprovede-li kupující prohlídku zásilky, mohou mu být přiznána práva z odpovědnosti za vady zboží zjistitelné při této prohlídce, pouze pokud kupující prokáže, že vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

 

6) Kupující je povinen v případě osobního odběru zboží převzít zboží v provozovně prodávajícího, nebo na výdejním místě partnera prodávajícího, které ve své závazné objednávce podle čl. IV. odst. 2) těchto VOP vybral. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu, důkladně zboží prohlédnout a zkontrolovat zda je zboží kompletní. Neučiní-li tak, mohou mu být přiznána práva z odpovědnosti za vady zboží zjistitelné při této prohlídce, pouze pokud kupující prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

 

7) Při splnění podmínky uvedené v čl. VIII. těchto VOP přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 

8) Zboží bude podle jeho dostupnosti, provozních možností a vytíženosti prodávajícího, místa určeného kupujícím pro dodání, poptávky dalších kupujících a jiných faktorů majících vliv na dodání zboží dodáno v co nejkratší době po účinnosti kupní smlouvy, obvykle do pěti (5) pracovních dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy. V případě, že zboží není skladem, je obvyklá lhůta prodloužena o dobu, kdy je zboží dodáno do skladu prodávajícího. V případě podle předchozí věty kontaktuje prodávající kupujícího za účelem dojednání termínu dodání. Kupující bere na vědomí, že v případě zvýšené poptávky po zboží prodávajícího, v případě zhoršených povětrnostních podmínek nebo v případech vyšší moci může být dodací lhůta delší, než činí v obvyklých případech. V případě úhrady kupní ceny bezhotovostním převodem běží lhůta podle tohoto odstavce ode dne připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. V případě požadavku prodávajícího na uhrazení zálohy na kupní cenu (čl. IV. odst. 4) těchto VOP) běží lhůta podle tohoto odstavce ode dne připsání zálohy na kupní cenu na bankovní účet prodávajícího. V případě požadavku prodávajícího na autorizaci objednávky (čl. IV. odst. 5) těchto VOP) běží lhůta podle tohoto odstavce ode dne autorizace objednávky kupujícím.

 

9) Kupující je povinen řídit se při užívání, resp. aplikaci zboží návodem, který je přiložen ke zboží nebo etiketou.

 

X. Vadné plnění

 

1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců, nestanoví-li obecně závazný předpis nebo tyto VOP jinak, nebo nevyplývá-li z povahy zboží jinak, a začíná běžet od převzetí zboží kupujícím (dále jen „doba pro uplatnění práv z vadného plnění“).  

 

2) Kupující, který není spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době šesti (6) měsíců, nestanoví-li obecně závazný předpis nebo tyto VOP jinak, nebo nevyplývá-li z povahy zboží jinak, a začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

 

3) V případě zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s obecně závaznými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít (tj. datum použitelnosti, minimální trvanlivosti, apod.), je dobou pro uplatnění práv z vadného plnění a práv podle odst. 2) právě takto uvedená doba a odst. 1) a odst. 2) se neuplatní.

 

4) V případě zboží, u nějž nejsou uvedeny údaje podle odst. 3) a jedná se o zboží podléhající rychlé zkáze, zejména pleťové a vlasové kosmetiky, může kupující z povahy věci uplatnit práva z vadného plnění a práva podle odst. 2) nejpozději do druhého dne od obdržení zásilky. a odst. 1) a odst. 2) se neuplatní

 

5) Kupující bere na vědomí skutečnost, že u případných dárků podle čl. IV. odst. 11) těchto VOP se odst. 1) až 4) na tyto dárky neuplatní.

 

XI. Práva kupujícího z odpovědnosti za vady

 

1) Kupující má tato práva z odpovědnosti za vadu zboží:

 
a) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit, a to zejména opravou nebo doplněním toho, co chybí. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu reklamovaného zboží, nebo týká-li se vada jen součásti reklamovaného zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z kupní ceny reklamovaného zboží nebo od kupní smlouvy ve vztahu k reklamovanému zboží odstoupit.
 
b) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby reklamované zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu reklamovaného zboží nebo má právo od kupní smlouvy ve vztahu k reklamovanému zboží odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad reklamované zboží řádně užívat.
 
c) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu reklamovaného zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny reklamovaného zboží nebo může od kupní smlouvy ve vztahu k reklamovanému zboží odstoupit.

 

Jakmile kupující uplatní některé z práv z odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s prodávajícím jinak.

 

2) Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se pro účely těchto VOP považuje stav, jestliže se stejná vada, která byla v době pro uplatnění práv z vadného plnění již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Stejnou vadou je taková vada, která se shodně projevuje ve vlastnostech zboží.

 

3) Za větší počet vad zboží se považuje stav, kdy zboží má v době uplatnění nároku současně alespoň tři (3) odstranitelné vady.

 

4) Práva z odpovědnosti za vady podle odst. 2) a 3) lze uplatnit jen tehdy, jestliže tyto vady brání v užívání zboží jako věci bez vad.

 

5) Práva z odpovědnosti za vady se nevztahují zejména:

 
a) na vadu zboží, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, užíváním zboží v rozporu s obecně známými pravidly jeho užívání, neodborným nebo nešetrným zacházením se zbožím, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu, mechanickým poškozením nebo opotřebením zboží, v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je zboží vyrobeno, živelnými pohromami, vyšší mocí, nedovolenými zásahy do zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svým charakterem prostředí, které je výrobcem určeno, nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci, poškozením zboží v důsledku nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s všeobecnými zásadami bezpečného chování a manipulování se zbožím, nedodržením podmínek pro skladování zboží, apod.;
 
b) na opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží;
 
c) u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 
d) u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím;
 
e) na případné dárky podle čl. IV. odst. 11) těchto VOP.

 

6) Práva z odpovědnosti za vady kupujícímu nenáleží, pokud prodávající kupujícího před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu, pokud kupující nebo třetí osoba vadu sami způsobili, nebo pokud kupující nevytkl zjevné vady zboží při jeho převzetí (např. při poškození ochranného obalu, apod.).

 

7) Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu poté, co se o vadě dozví u prodávajícího a v případě osobního převzetí zboží kupujícím také v místě, kde kupující zboží převzal, přičemž seznam všech těchto míst je uveden v rámci internetového obchodu prodávajícího v záložce „ Vrácení zboží“. Prodávající umožňuje kupujícímu uplatnit reklamaci vyplněním a odesláním vzorového formuláře pro reklamaci zboží. Formulář pro reklamaci zboží tvoří přílohu těchto VOP a dále se nachází v rámci internetového obchodu prodávajícího v záložce „Vrácení zboží – reklamace“.

 

8) Uplatnění práva z odpovědnosti za vady podle odst. 7) probíhá tak, že kupující prodávajícímu předá / odešle zejména:

 
a) vyplněný formulář pro reklamaci zboží, ve kterém bude zejména podrobně popsána vada zboží, navrhovaný způsob řešení reklamace a e-mailový nebo telefonní kontakt na kupujícího. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné ve formuláři pro reklamaci zboží jednoznačně uvést podmínky, za kterých se vada projevuje. Běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až ode dne předložení úplného a kompletně vyplněného formuláře pro reklamaci zboží kupujícím prodávajícímu.
 
b) doklad o nákupu zboží u prodávajícího. Bez přiložení dokladu o nákupu zboží u prodávajícího musí kupující jiným věrohodným způsobem prokázat, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího a kdy. Běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až ode dne předložení dokladu o nákupu nebo ode dne prokázání skutečností podle předchozí věty kupujícím prodávajícímu jiným způsobem.
 
c) reklamované zboží. Reklamované zboží musí být kompletní a zabaleno v původním obalu. V případě, že kupující nedodá reklamované zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až ode dne dodání chybějících částí. V případě reklamace provedené zasláním zboží prodávajícímu, musí být zásilka zabalena ve vhodném obalu a zaslána prodávajícímu vhodným způsobem s ohledem na povahu zboží.

 

Běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až ode dne předložení a doručení všech listin a kompletního zboží tak, jak je uvedeno v písm. a) až c) tohoto odstavce.

 

9) Prodávající kupujícímu vystaví:

 
a) po obdržení reklamace potvrzení o tom, kdy kupující právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje;
 
b) po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace (dále jen „reklamační protokol“). Reklamační protokol bude kupujícímu dodán společně s reklamovaným zbožím.

 

10) Dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nese na své náklady a nebezpečí kupující vyjma případu uvedeného v odst. 15).

 

11) Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

 

12) Kupující je povinen poskytnout osobě vyřizující reklamaci veškerou nezbytnou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění.

 

13) Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 

14) Kupující bude prodávajícím vyrozuměn o vyřízení reklamace emailem.

 

15) Kupující má nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši v případě, že reklamace byla prodávajícím uznána jako oprávněná.

 

XII. Odstoupení od kupní smlouvy

 

1) Kupující nemůže odstoupit od spotřebitelské smlouvy v případech uvedených v § 1837 ObčZ a § 1840 ObčZ. Zejména tedy nelze odstoupit od smlouvy, jejímž:

 
a) předmětem je dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
 
b) předmětem je dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 
c) předmětem je dodávka zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (zejména např. poškodí-li kupující ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží, apod.).

 

Nelze-li od kupní smlouvy odstoupit, další ustanovení tohoto článku se na kupujícího nevztahují. Je-li předmětem koupě podle kupní smlouvy více položek zboží, posuzuje se možnost odstoupení od smlouvy u každé jednotlivé položky tvořící předmětem koupě podle kupní smlouvy zvlášť.

 

2) Nejde-li o případy podle odst. 1) má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží podle kupní smlouvy. Jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, potom ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

3) Prodávající umožňuje kupujícímu odstou prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy tvoří přílohu těchto VOP a dále se nachází v rámci internetového obchodu prodávajícího v záložce „Vrácení zboží“. Prodávající potvrdí kupujícímu v textové podobě přijetí formuláře pro odstoupení. Odstoupení od kupní smlouvy lze:

 
a) učinit osobně v provozovně prodávajícího na adrese Bomton Beauty, Blanická 2028/15, 120 00 Praha 2 – Vinohrady;
 
b) zasláním vyplněného vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy na emailovou adresu prodávajícího info@bomtonbeauty.cz;
 
c) zasláním vyplněného vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy na adresu Bomton Beauty, Blanická 2028/15, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.

 

4) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně případných dárků podle čl. IV. odst. 11) těchto VOP. Kupující vrací zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od kupní smlouvy a následném vrácení zboží kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

5) Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených ObčZ.

 

6) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

7) Prodávající tímto kupujícího podle § 1820 odst. 1), písm. g) ObčZ upozorňuje, že v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě vracení zboží prodávajícímu, musí být zásilka zabalena ve vhodném obalu a zaslána prodávajícímu vhodným způsobem s ohledem na povahu zboží.

 

8) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží včetně případných dárků podle čl. IV. odst. 11) těchto VOP předá nebo prokáže, že zboží, včetně případných dárků podle čl. IV. odst. 11) těchto VOP, prodávajícímu odeslal.

 

9) Ustanoveními tohoto článku je kupující poučen o svém právu odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu § 1820 odst. 1), písm. f) ObčZ.

 

10) Je-li společně se zbožím případně poskytnut kupujícímu dárek podle čl. IV. odst. 11) těchto VOP, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnutý dárek včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že dárek nebude vrácen zpět, bude tato hodnota chápána jako bezdůvodné obohacení na straně kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny nevráceného dárku. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká kupní smlouva, a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

XIII. Mimosoudní řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím

 

1) Prodávající zřizuje pro případné stížnosti kupujících jako spotřebitelů e-mailovou adresu určenou pro podání stížností - info@bomtonbeauty.cz Prodávající je povinen prostřednictvím e-mailu neprodleně potvrdit obdržení stížnosti. Stížnost kupujícího je prodávající povinen posoudit do deseti (10) dnů od jejího obdržení. Výsledek prodávající sdělí kupujícímu prostřednictvím e-mailu.

 

2) Prodávající informuje kupujícího jako spotřebitele ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, na kterého se má kupující právo obrátit s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím je Česká obchodní inspekce (dostupná na webové stránce: http://www.coi.cz/).

 

3) Prodávající dále informuje kupujícího jako spotřebitele ve smyslu čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), o existenci platformy pro řešení sporů on-line (dostupná na webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platformu pro řešení sporů on-line může kupující použít při mimosoudním řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené online s prodávajícím. Email prodávajícího je info@bomtonbeauty.cz

 

4) Kupující jako spotřebitel se dále může se stížnostmi obracet na Českou obchodní inspekci.

XIV. Ustanovení závěrečná

 

1) Práva a povinnosti neupravená v těchto VOP řídí se dále platnými právními předpisy, zejména ObčZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Písemné ujednání mezi smluvními stranami odlišné od VOP má před těmito VOP přednost.

 

2) Tyto VOP a jednotlivé kupní smlouvy jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

3) Osobou odpovědnou za provoz internetového obchodu provozovaného na internetových stránkách http://bomtonbeauty.cz/ je Petra Ščepánová, tel: +420 778 066 232.

 

4) Přijetím těchto VOP se ruší, s výjimkou dále uvedenou, stávající Všeobecné obchodní podmínky (VOP) ze dne 01.02.2016. Práva a povinnosti z kupních smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti těchto VOP se řídí všeobecnými obchodními podmínkami účinnými ke dni jejich uzavření.

5) Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2021.

 

V Praze dne 1.1.2021

 

 

Informace o ochraně osobních údajů

 

Naše společnost BOMTON BEAUTY s.r.o., IČO: 028 40 766, sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224463, je správcem osobních údajů, kdy za účelem zpracování vašich osobních údajů, Vám tímto v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) sdělujeme níže základní informace vztahující se k osobním údajům a k výkonu vašich práv.

 

1. Totožnost správce, tj. kdo jsme

 

BOMTON BEAUTY s.r.o., IČO: 028 40 766

sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224463

 

2. Kontaktní údaje správce, tj. kde, resp. jak nás můžete kontaktovat

 

BOMTON BEAUTY s.r.o., IČO: 028 40 766

sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224463         

 

Kontaktní osoba Petra Ščepánová, e-mail info@bomtonbeauty.cz.

Na shora uvedených kontaktních údajích nás můžete kontaktovat za účelem uplatnění svých práv plynoucích ze zpracování osobních údajů.

 

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Naše společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

  

4. Účel zpracování, tj. proč vaše osobní údaje zpracováváme

 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování našich služeb a produktů, případně i za účelem nabídky našich služeb, resp. produktů.

 

Právní základ zpracování osobních údajů záleží na konkrétním případě zpracování osobních údajů. V převážné většině je tímto právním základem splnění smlouvy, kterou společně uzavíráme. Právním základem však může být také vámi udělený souhlas, splnění naší právní povinnosti či náš oprávněný zájem, jsou-li naplněny podmínky dané GDPR.

  

5. Příjemci, resp. kategorie příjemců osobních údajů, tj. komu budou osobní údaje poskytnuty

 

Vaše osobní údaje bude zpracovávat naše společnost jako správce. Vaše osobní údaje mohou být dále poskytnuty zpracovateli, což je fyzická či právnická osoba, která pro naši společnost zpracovává osobní údaje, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předány dodavatelům zajišťujícím pro naši společnost externí činnosti, např. služby spočívající v doručování zásilek, či jiné služby vztahující se k plnění námi uzavřené smlouvy (osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu).

  

6. Úmysly správce

 

Naše společnost nemá úmysl předat vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

7. Doba uložení osobních údajů, tj. jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

 

Naše společnost bude mít uložené vaše osobní údaje po dobu, po kterou bude trvat náš jakýkoli smluvní vztah, pro který bude třeba zpracovávat vaše osobní údaje a dále v době následující po skončení vašeho posledního smluvního vztahu s naší společností v rozsahu odpovídajícím našim povinnostem podle obecně platných právních předpisů, nejméně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

 

8. Práva subjektu údajů, tj. jaká máte práva:

 

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu

Právo na výmaz

Právo na omezení zpracování

Právo na přenositelnost údajů

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

Právo odvolat souhlas

Právo vznést námitku

 

9. Všechny další informace týkající se vašich práv a zpracování vašich osobních údajů naleznete zde.Informace o ochraně osobních údajů - koupě zboží

(dále jen „Informace“)

 

Naše společnost BOMTON BEAUTY s.r.o., IČO: 028 40 766, sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224463, je správcem osobních údajů, kdy za účelem zpracování vašich osobních údajů, Vám tímto v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) sdělujeme níže uvedené informace vztahující se k osobním údajům a k výkonu vašich práv.

 

1. Totožnost správce, tj. kdo jsme

 

BOMTON BEAUTY s.r.o., IČO: 028 40 766

sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224463

  

2. Kontaktní údaje správce, tj. kde, resp. jak nás můžete kontaktovat

 

BOMTON BEAUTY s.r.o., IČO: 028 40 766

sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224463

          

Kontaktní osoba Petra Ščepánová, e-mail info@bomtonbeauty.cz.

Na shora uvedených kontaktních údajích nás můžete kontaktovat za účelem uplatnění svých práv plynoucích ze zpracování osobních údajů.

 

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Naše společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

4. Účel zpracování, tj. proč vaše osobní údaje zpracováváme

 

Osobními údaji, které budeme zpracovávat, jsou:

 
a) vaše jméno, popřípadě jména a vaše příjmení, popřípadě více příjmení;
 
b) vaše adresa pro doručování;
 
c) vaše e-mailová adresa;
 
d) vaše telefonní číslo.

 

Za účelem potvrzení vaší identity jako subjektu údajů při výkonu vašich práv, tj. aby bylo zřejmé, že komunikujeme právě s Vámi, bude po Vás naší společností požadováno, abyste uvedli identifikátor, kterým je email v kombinaci s plným jménem. V případě pochybností, bude vaše identita ověřena jinými obecně přijatelnými způsoby určení totožnosti, zejména pak při osobním kontaktu předložením dokladu totožnosti či užitím zaručeného, uznávaného či kvalifikovaného elektronického podpisu pro případ elektronické komunikace.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem uzavření kupní smlouvy, na základě, které si od naší společnosti objednáváte konkrétně určený předmět koupě a dále za účelem plnění smluvních závazků, které z takto uzavřené kupní smlouvy plynou (zejména pak povinnosti dodat předmět koupě).

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je splnění kupní smlouvy, která představuje závazek mezi naší společností a Vámi.

Pokud bychom hodlali vaše osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel uvedený v tomto bodě, poskytneme Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace.

 

5. Příjemci, resp. kategorie příjemců osobních údajů, tj. komu budou osobní údaje poskytnuty

 

Vaše osobní údaje bude zpracovávat naše společnost jako správce. Vaše osobní údaje mohou být dále poskytnuty zpracovateli, což je fyzická či právnická osoba, která pro naši společnost zpracovává osobní údaje, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předány dodavatelům zajišťujícím pro naši společnost externí činnosti, např. služby spočívající v doručování zásilek či jiné služby vztahující se k plnění námi uzavřené smlouvy (osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu).

 

6. Úmysly správce

 

Naše společnost nemá úmysl předat vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

7. Doba uložení osobních údajů, tj. jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

 

Naše společnost bude mít uložené vaše osobní údaje po dobu, po kterou bude trvat náš jakýkoli smluvní vztah, pro který bude třeba zpracovávat vaše osobní údaje a dále v době následující po skončení vašeho posledního smluvního vztahu s naší společností v rozsahu odpovídajícím našim právům a povinnostem podle obecně platných právních předpisů, nejméně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

 

8. Práva subjektu údajů, tj. jaká máte práva a jaké máme my povinnosti

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od naší společnosti přístup ke svým osobním údajům. Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak (tedy osobní údaje jsou zpracovávány), máte právo získat přístup k těmto svým osobním údajům a k následujícím informacím:

 
a) účely zpracování;
 
b) kategorie dotčených osobních údajů;
 
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 
e) existence práva požadovat od nás opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás jako subjektu údajů;
 
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro vaši osobu.

 

Máte právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie, tj. za druhou kopii a každou další, Vám můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

 

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 
Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, a my máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 
b) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 
c) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti vztahující se k naší společnosti.

 

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že se právo na výmaz neuplatní zejména, pokud je zpracování nezbytné:

 
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje;
 
c) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 
a) pokud byste popírali přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 
b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 
c) již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili. Právo uvedené v předchozí větě je podmíněno tím, že dochází k provádění zpracování vašich osobních údajů automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo námi jako jedním správcem správci druhému, bude-li to technicky proveditelné.

 

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Automatizované rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

 

Právo na informace

Informace vztahující se ke zpracování osobních údajů Vám poskytujeme písemně. Ve vhodných případech Vám informace také poskytneme v elektronické formě.

Máte právo, pokud o to požádáte, aby vám byly informace vztahující se k ochraně osobních údajů poskytnuty ústně. Pro tento případ bude muset být prokázána vaše identita. Pro případ ústního poskytnutí informací vztahujících se k ochraně osobních údajů prosím kontaktujte nás elektronickou formou na e-mailovou adresu info@bomtonbeauty.cz.
 

9. Požadavek na poskytnutí osobních údajů

 

Poskytnutí osobních údajů pro účely tak, jak jsou vymezeny v této informaci, je nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a naplnění jejího účelu.

Poskytnutí osobních údajů je dáno smluvním požadavkem, neboť bez poskytnutí požadovaných osobních údajů nebudeme moci s vámi předmětnou kupní smlouvu uzavřít.

 
10. Automatizované rozhodování, profilování

 

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoli právní účinky.

 
11. Stížnost 

 

Pokud byste měli výhrady proti naší činnosti jako správce osobních údajů, anebo proti činnosti příjemců, kterým byly poskytnuty osobní údaje, prosím obracejte se na nás s vašimi stížnostmi, a to v písemné či elektronické formě na kontaktní údaje uvedené v bodě 2 této informace. Je třeba, aby bylo ze stížnosti zřejmé, kdo ji podává a co ve stížnosti konkrétně namítá. Tímto ustanovením není dotčeno vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informace o ochraně osobních údajů – obchodní sdělení

(dále jen „informace“)

 

Naše společnost BOMTON BEAUTY s.r.o., IČO: 028 40 766, sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224463, je správcem osobních údajů, kdy za účelem zpracování vašich osobních údajů, Vám tímto v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) sdělujeme níže uvedené informace vztahující se k osobním údajům a k výkonu vašich práv.

  

1. Totožnost správce, tj. kdo jsme.

 

BOMTON BEAUTY s.r.o., IČO: 028 40 766

sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224463

 

2. Kontaktní údaje správce, tj. kde, resp. jak nás můžete kontaktovat.

 

BOMTON BEAUTY s.r.o., IČO: 028 40 766

sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224463

 

Kontaktní osoba Petra Ščepánová, e-mail info@bomtonbeauty.cz.

 

Na shora uvedených kontaktních údajích nás můžete kontaktovat za účelem uplatnění svých práv plynoucích ze zpracování osobních údajů.

 

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 Naše společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

4. Účel zpracování, tj. proč vaše osobní údaje zpracováváme.

 

Osobními údaji, které budeme zpracovávat, jsou:

 
a) vaše jméno, popřípadě jména a vaše příjmení, popřípadě více příjmení;
 
b) vaše adresa pro doručování;
 
c) vaše e-mailová adresa;
 
d) vaše telefonní číslo.

 

Za účelem potvrzení vaší identity jako subjektu údajů při výkonu vašich práv, tj. aby bylo zřejmé, že komunikujeme právě s Vámi, bude po Vás naší společností požadováno, abyste uvedli identifikátor, kterým je email v kombinaci s plným jménem. V případě pochybností, bude vaše identita ověřena jinými obecně přijatelnými způsoby určení totožnosti, zejména pak při osobním kontaktu předložením dokladu totožnosti či užitím zaručeného, uznávaného či kvalifikovaného elektronického podpisu pro případ elektronické komunikace.

 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem marketingové komunikace spočívající v zasílání našich obchodních sdělení.

 

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti jako správce. Oprávněný zájem spočívá v možnosti nabízet Vám naše produkty a s tím související možnost uzavření nových smluv mezi námi a Vámi.

 

Pokud bychom hodlali vaše osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel uvedený v tomto bodě, poskytneme Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace.

  

5. Příjemci, resp. kategorie příjemců osobních údajů, tj. komu budou osobní údaje poskytnuty.

 

Vaše osobní údaje bude zpracovávat naše společnost jako správce. Vaše osobní údaje mohou být dále poskytnuty zpracovateli, což je fyzická či právnická osoba, která pro naši společnost zpracovává osobní údaje, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předány dodavatelům zajišťujícím pro naši společnost externí činnosti, např. služby spočívající v doručování zásilek, odesílání Newsletter.

  

6. Úmysly správce

 

Naše společnost nemá úmysl předat vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

7. Doba uložení osobních údajů, tj. jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

 

Naše společnost bude mít uloženy vaše osobní údaje po dobu, po kterou bude trvat náš oprávněný zájem.

 

8. Práva subjektu údajů, tj. jaká máte práva a jaké máme my povinnosti.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od naší společnosti přístup ke svým osobním údajům. Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak (tedy osobní údaje jsou zpracovávány), máte právo získat přístup k těmto svým osobním údajům a k následujícím informacím:

 
a) účely zpracování;
 
b) kategorie dotčených osobních údajů;
 
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 
e) existence práva požadovat od nás opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás jako subjektu údajů;
 
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro vaši osobu.

 

Máte právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie, tj. za druhou kopii a každou další, Vám můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

 

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, a my máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 
b) vznesli jste z důvodu týkajících se vaší konkrétní situace námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování anebo jste v případě, že se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, vznesli námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 
c) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 
d) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti vztahující se k naší společnosti.

 

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že se právo na výmaz neuplatní zejména, pokud je zpracování nezbytné:

 
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje;
 
c) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 
a) pokud byste popírali přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 
b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 
c) již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 
d) pokud byste z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznesli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

 

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

 

Právo na přenositelnost údajů 

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo námi jako jedním správcem správci druhému, bude-li to technicky proveditelné.

 

Právo vznést námitku

Máte právo vznést z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing.

 

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Automatizované rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

 

Právo na informace

Informace vztahující se ke zpracování osobních údajů Vám poskytujeme písemně. Ve vhodných případech Vám informace také poskytneme v elektronické formě. 

Máte právo, pokud o to požádáte, aby vám byly informace vztahující se k ochraně osobních údajů poskytnuty ústně. Pro tento případ bude muset být prokázána vaše identita. Pro případ ústního poskytnutí informací vztahujících se k ochraně osobních údajů prosím kontaktujte nás elektronickou formou na e-mailovou adresu info@rozmazlujse.cz.

 
9. Požadavek na poskytnutí osobních údajů

 

Poskytnutí osobních údajů pro účely tak, jak jsou vymezeny v této informaci, je nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a naplnění jejího účelu.

 

Poskytnutí osobních údajů je dáno smluvní požadavkem, neboť bez poskytnutí požadovaných osobních údajů nebudeme moci s vámi kupní smlouvu uzavřít.


10. Automatizované rozhodování, profilování

 

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoli právní účinky.

 

11. Stížnost

 

Pokud byste měli výhrady proti naší činnosti jako správce osobních údajů, anebo proti činnosti příjemců, kterým byly poskytnuty osobní údaje, prosím obracejte se na nás s vašimi stížnostmi, a to v písemné formě na kontaktní údaje uvedené v bodě 2 této informace. Je třeba, aby bylo se stížnosti zřejmé, kdo ji podává a co ve stížnosti konkrétně namítá. Tímto ustanovením není dotčeno vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu.